Statut


Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 88/2001) i članka 24. do 30. Zakona o športu (“Narodne novine”, br. 111/97 ), Skupština “Istarskog golf saveza” održana 17. 03. 2005.godine, donijela je

 

STATUT

 

Istarskog golf saveza

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

 

Ovim Statutom uređuje se: naziv i sjedište Saveza, područje djelovanja, zastupanje, ciljevi i djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Saveza, način ostvarivanja javnosti rada, članstvo u Savezu, unutarnji ustroj, udruživanje u saveze ili zajednice saveza i članstvo u međunarodnim savezima, tijela Saveza, imovina Saveza, raspolaganje s dobiti, prestanak saveza i druga pitanja u skladu sa zakonom.

 

Članak 2.

 

Naziv Saveza glasi: ISTARSKI GOLF SAVEZ (U daljnjem tekstu: Savez, skraćeno IGS).

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Savez koristi i naziv na engleskom jeziku, koji glasi: ISTRIAN GOLF ASSOCIATION.

Skraćeni naziv Saveza glasi: IGS.

Skraćeni naziv Saveza na engleskom jeziku glasi: IGA.

 

Članak 3.

 

Sjedište Saveza je u J.U.N.P. “Brijuni”, Brijunska 10, 52212 Fažana.

Odluku o promjeni adrese sjedišta IGS-a donosi Izvršni odbor.

 

Članak 4.

 

Savez ima pečat pravokutnog oblika 40X20 mm i sadrži naziv i znak Saveza. Znak Saveza bira Izvršni odbor.

 

Članak 5.

 

Savez djeluje na području Istarske županije.

 

Članak 6.

 

Savez zastupaju: predsjednik Saveza i tajnik koji ujedno imaju pravo potpisa svih dokumenata IGS-a.

 
II. CILJEVI I DJELATNOSTI SAVEZA

 

 

Članak 7.

 

Cilj Saveza je promicanje, razvitak i unapređenje golfa u Istarskoj županiji, te promicanje Istarske županije kao golf destinacije u Europi i svijetu.

 

Članak 8.

 

Djelatnosti Saveza jesu:

 • poticanje i promicanje organiziranog bavljenja golf sportom, njegova razvoja i unapređenja.
 • sudjelovanje u utvrđivanju politike razvoja golf sporta i sporta općenito u Istarskoj županiji i Republici Hrvatskoj, te usklađivanje aktivnosti svojih udruženih članova.
 • planiranje i programiranje golf sporta i njegovo predstavljanje pred drugim sportskim udrugama i savezima, kao izrazito odgojnog i zdravog sporta.
 • ostvarivanje utvrđene politike, planova i programa vlastitom djelatnošću i kroz djelatnost udruženih članova.
 • objedinjavanje i usklađivanje programa javnih potreba u golf sportu od interesa za Istarsku županiju, te skrb o njihovim ostvarivanjima.
 • vrednovanje programa javnih potreba u golf sportu i predlaganje njihova financiranja nadležnom Županijskom sportskom savezu.
 • utvrđivanje prijedloga kriterija i mjerila za dodjelu sredstava, ocjenjivanje ostvarenih programa i upućivanje prijedloga nadležnom Županijskom sportskom savezu.
 • usmjeravanje sredstava za programe javnih potreba – realizatorima programa, i skrb o njihovom namjenskom korištenju.
 • skrb o sportsko-tjelesnoj aktivnosti, tečajevima, školama i treningu, te pripremama, nastupu i natjecanju igrača i igračica golfa, i stvaranju uvjeta za unapređenje i postizanje vrhunskih postignuća u golf sportu.
 • unapređenje i organizacija stručnog rada i skrb za osposobljavanje stručnih kadrova, učitelja, trenera, greenkeepera, managera, sudaca, zdravstvenih djelatnika, unapređenje njihovih sportskih i stručnih dostignuća, te rješavanje ravnopravnog i materijalnog položaja stručnih djelatnika.
 • usklađivanje mreže sportskih udruga u golf sportu.
 • organiziranje poduke, tečajeva, škola i natjecanja u golf sportu, te velikih sportskih priredbi.
 • skrb o namjeni, održavanju i korištenju sportskih objekata.
 • organiziranje i provođenje sustava natjecanja, te utvrđivanje osnovnih principa sustava golf natjecanja na području Istarske županije.
 • jačanje materijalne osnove golf sporta i realizacija drugih zadataka i ciljeva od zajedničkog interesa za sve golf udruge Istarske županije.
 • popularizacija i unapređenje golf sporta putem popularne i stručne literature.
 • organizacije stručnog rada i priprema Županijskih selekcija i reprezentacija.
 • poticanje razvoja golfa u sredinama gdje golf sport nije razvijen.
 • svekoliko promicanje Istarske županije kao golf destinacije u Europi i svijetu.
 • svekoliko sudjelovanje u povezivanju golf subjekata Županije i svijeta s ciljem poticanja, razvoja i uspješnog poslovanja golf sadržaja Istarske županije.
 • obavljanje i drugih poslova i zadaća utvrđenih Zakonom, ovim Statutom i pravilima nacionalnog sportskog saveza (HGS).
III. JAVNOST RADA SAVEZA

 

Članak 9.

 

Rad saveza je javan. Javnost se očituje izvještavanjem članova na Skupštini i ostalim sjednicama svih organa, putem sredstava javnog informiranja, održavanjem popularnih i stručnih skupova, vlastitim glasilom i na drugi primjeran način.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 10 .

 

Članom saveza mogu postati golf klubovi koji djeluju na području Istarske županije, a osnovani su u skladu sa Zakonom i registrirani pri nadležnim tijelima državne uprave.

Članom Saveza mogu postati i strukovne udruge koje podliježu istim kriterijima, kao što su udruge učitelja, trenera, sudaca, greenkeepera, managera i sl.

 

Članak 11.

 

Prava i obveze članova jesu:

 • sudjelovati u utvrđivanju prijedloga politike poticanja razvitka i promicanja golf sporta i sporta općenito u Istarskoj županiji.
 • donositi programe za ostvarivanje javnih potreba u golf sportu i pravovremeno ih dostaviti Savezu.
 • sudjelovati u utvrđivanju prijedloga kriterija za programiranje i financiranje javnih potreba u golf sportu, i mjerila za dodjelu sredstava i za ocjenjivanje ostvarenih programa, te pratiti njihovo ostvarivanje.
 • pratiti dodjelu sredstava i namjenski koristiti sredstva iz proračuna Istarske županije i drugih izvora, te se pridržavati odredaba zaključenih ugovora s tim u vezi.
 • utvrđivati prijedloge programa, te pravovremeno davati izvješća Savezu o ostvarivanju javnih potreba i korištenja sredstava.
 • birati predstavnike u organe upravljanja Saveza, i preko njih sudjelovati u odlučivanju o svim pitanjima iz djelatnosti Saveza, te time poticati i samo djelovanje Saveza.
 • davati mišljenja i prijedloge, i biti obaviješten o stavovima zauzetim u pogledu njihovih prijedloga.
 • pokretati raspravu o aktivnostima članova i organa upravljanja Saveza.
 • izvršavati financijske obveze za osiguranje djelatnosti Saveza.
 • pridržavati se općih akata Saveza, kao i zaključaka i odluka organa upravljanja Saveza.
 • ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze utvrđene Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima Saveza.

 

 

Članak 12.

 

Redovnim članom IGS-a postaje se na temelju pismenog zahtjeva Izvršnom odboru Saveza, koji odluku donosi natpolovičnom većinom svih članova. Odluku IO mora potvrditi prva redovna ili izvanredna Skupština Saveza, također natpolovičnom većinom glasova svih članova Skupštine.

Registar članova Saveza vodi tajnik IGS-a.

 

Članak 13.

 

Članstvo u savezu prestaje:

 • prestankom postojanja člana.
 • istupanjem prema vlastitoj odluci člana.
 • zabranom djelovanja člana.
 • neizvršavanjem financijskih i ostalih obveza člana za tekuću godinu.
 • isključenjem člana, ako član djeluje suprotno interesima Saveza.

 

 

Članak 14.

 

Članu IGS-a, koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled saveza, Izvršni odbor može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini povrede.

Protiv odluke Izvršnog odbora član može podnijeti žalbu Skupštini saveza, u roku od 30 dana od dana primitka odluke. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi na svojem prvom redovnom i izvanrednom zasjedanju, ili u roku od 90 dana.

Član koji je pod disciplinskom mjerom ili mu je prestalo članstvo u Savezu, dužan je podmiriti sve svoje obveze koje su nastale do pokretanja disciplinskog postupka ili prestanka članstva.

 

Članak 15 .

 

Članstvo u Savezu može biti i pridruženo i počasno. Uvijete i kriterije, kao i samo primanje navedenih kategorija članova donosi Izvršni odbor u svom redovnom poslovanju, a njegove odluke potvrđuje Skupština na svom prvom zasjedanju.

 

V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO SAVEZA

 

Članak 16.

 

Savez se može udružiti u Županijski sportski savez, Hrvatski golf savez i ostale zajednice saveza.

Savez se može učlanjivati u međunarodne saveze.

Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Saveza donosi Izvršni odbor, a potvrđuje Skupština.

 

 

Članak 17.

 

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Savez može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju posla.

 

VI. UPRAVLJANJE  SAVEZOM  I  TIJELA  SAVEZA

 

 

Članak 18.

 

Članovi saveza upravljaju Savezom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Saveza.

 

Članak 19.

Tijela Saveza jesu:

 • Skupština                     
 • predsjednik Saveza               
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor       
 • tajnik
 • Disciplinska komisija

Za svoj rad predsjednik, Izvršni odbor i tajnik odgovaraju Skupštini, a predsjednik i tajnik i Izvršnom odboru.

1. SKUPŠTINA       

 

Članak 20.

 

Skupština je najviše tijelo Saveza. Skupštinu čine svi redovni članovi Saveza, tj. delegati udruženih klubova. Svaki redovni član ima pravo delegirati dva delegata za Skupštinu i dodatnog delegata na svakih deset članova kluba sa HDCP-om. Ni u kojem slučaju niti jedan klub ne smije imati preko 50% delegata Skupštine. Svaki pojedini klub može delegirati maksimalno 8 delegata.

 

Članak 21.

 

Skupština radi u sjednicama. Sjednice mogu biti redovne i izvanredne. Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, u prvom tromjesečju kalendarske godine.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Saveza, najmanje 8 dana prije održavanja. Saziva se pisanim putem, uz prijedlog dnevnog reda, sa navedenim točnim mjestom i vremenom održavanja.

Izvanredna sjednica Skupštine saziva se prema potrebi, ili na osnovu pisanog zahtjeva Izvršnog odbora, Nadzornog odbora ili 1/3 udruženih članova, tj. klubova.

U tom slučaju, predsjednik je dužan sazvati sjednicu izvanredne Skupštine u roku od 30 dana od primitka pisanog zahtjeva. Ako u tom roku nije održana Skupština, mogu je sazvati sami predlagači.

 

Članak 22.

 

Skupština može punovažno odlučivati ako je prisutna natpolovična većina redovnih članova, tj. delegata klubova.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Svim sjednicama Skupštine predsjedava Radno predsjedništvo koje se bira od strane delegata na samoj Skupštini.

 

Članak 23.

 

Na redovnim sjednicama Skupština:

donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta.

utvrđuje program rada i financijski plan za tekuću godinu.

usvaja izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu.

bira i razrješava predsjednika Saveza, članove Izvršnog i Nadzornog odbora, tajnika, te članove Disciplinske komisije.

razmatra izvještaje o radu predsjednika saveza, Izvršnog i Nadzornog odbora, tajnika i Disciplinske komisije, kao i ostalih stalnih i privremenih Radnih odbora. Također, ocjenjuje njihov rad.

potvrđuje odluke Izvršnog odbora i predsjednika Saveza.

odlučuje o visini godišnje članarine udruženih članova.

odlučuje o prestanku rada Saveza.

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom, Zakonima ili drugim aktima Saveza.

 

Članak 24.

 

Glasovanje na Skupštini je javno.

Skupština može odlučiti da se o određenim pitanjima glasuje tajno posebnom odlukom. Takva odluka mora biti donijeta natpolovičnom većinom, računajući ukupan broj glasova Skupštine.

2. PREDSJEDNIK SAVEZA    

 

Članak 25.

 

Predsjednik Saveza je i predsjednik Izvršnog odbora. Predsjednika Saveza bira Skupština.

Predsjednik Saveza bira se na dvije godine, s time da može biti ponovno biran.

 

Članak 26.

 

 

Predsjednik Saveza / Izvršnog odbora:    

rukovodi radom Saveza u skladu sa Zakonima, Statutom i ostalim općim aktima Saveza, te odlukama Skupštine i Izvršnog odbora.

zastupa Savez.

odgovara za zakonitost rada Saveza.

priprema, saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora.

potpisuje akte koje donosi Skupština i Izvršni odbor.

odgovara za rad Skupštini Saveza.

Predsjednik Saveza može dio svojih obaveza i ovlasti prenijeti na člana Izvršnog odbora.

3. IZVRŠNI ODBOR    

 

Članak 27.

 

Izvršni odbor je izvršno i operativno tijelo Saveza. Sastoji se od devet članova: predsjednik Saveza, dopredsjednik Saveza i sedam članova. Skupština bira članove Izvršnog odbora.

Članovi Izvršnog odbora biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

 

Članak 28.

 

Članovi Izvršnog odbora biraju se između članova Saveza. Članom IO može biti osoba koja se u radu Saveza istakla svojom stručnošću, marljivošću i odgovornošću.

 

Članak 29.

 

Član IO koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze, odnosno koji ih obavlja nezadovoljavajuće ili svojim radom šteti ugledu Saveza, može biti opozvan.

Odluku o opozivu donosi Skupština na prijedlog najmanje 1/3 udruženih članova, Nadzornog odbora ili drugih članovi IO-a. Skupština se mora sazvati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za opoziv. Na istoj sjednici Skupštine bira se novi član IO, čiji mandat teče do isteka mandata opozvanog člana.

Ukoliko bude opozvan cijeli IO, novoizabranom IO mandat traje dvije godine od dana izbora.

 

Članak 30.

 

Predsjednik Saveza saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora. Sjednice IO održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednice se u pravilu sazivaju pismenim putem 8 dana prije održavanja, uz prijedlog dnevnog reda. U slučaju hitnosti, predsjednik može sazvati sjednice i telefonskim putem.

Izvršni odbor može punopravno odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje pet članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Iznimno, u slučaju spriječenosti predsjednika, sjednice može sazvati i predsjedavati im dopredsjednik Saveza, uz prethodno odobrenje predsjednika.

 

Članak 31.

 

Izvršni odbor:    

upravlja Savezom u skladu sa Zakonom, Statutom i ostalim općim aktima Saveza.

izvršava odluke Skupštine.

predlaže Skupštini Statut, kao i izmjene i dopune Statuta.

priprema godišnji program rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Saveza.

odlučuje o načinu realizacije programa rada Saveza.

brine o imovini Saveza i prikupljanju novčanih sredstava, te o načinu ulaganja dobiti u unapređenju djelatnosti Saveza.

donosi ostale opće akte Saveza : Pravilnik o radu, Natjecateljski pravilnik, Registracijski pravilnik, Disciplinski pravilnik i sl.

odlučuje o organizaciji tečajeva, škola, treninga i natjecanja, te ostalih aktivnosti IGS-a.

donosi kalendar i propozicije natjecanja.

zadužuje tajnika za pripremu, organizaciju i provedbu pojedinih aktivnosti i manifestacija Saveza.

osniva stalne i povremene Radne odbore.

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom ili ostalim aktima Saveza, ili mu ih povjeri Skupština.

4. TAJNIK    

 

Članak 32.

 

Savez ima tajnika u sjedištu Saveza. Tajnik Saveza je ujedno i tajnik Izvršnog odbora.

Tajnika bira Skupština na dvije godine, s time da može biti ponovno biran.

 

Članak 33.

 

Tajnik je samostalan u svom radu.

Za svoj rad tajnik je odgovoran Skupštini, a između dva zasjedanja Skupštine Izvršnom odboru.

 

Članak 34.

 

Tajnik:

brine za zakonitost rada i ispunjava zakonom propisane obaveze Saveza.

odgovoran je pravodobnu pripremu materijala za sjednice Skupštine i sjednice IO-a.

brine o izvršavanju zaključaka Skupštine i IO-a.

surađuje sa Županijskim sportskim savezom, Hrvatskim golf savezom i ostalim subjektima.

izvršava i druge obaveze utvrđen Statutom, zakonom i odlukama Skupštine i IO-a.

 

Članak 35.

 

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka svog mandata, u slijedećim slučajevima:

na vlastiti zahtjev

ako svjesno povrijedi Statut ili ostale akte Saveza.

ako ne ostvaruje ciljeve i zadatke za koje je nadležan.

Odluku o razrješenju tajnika donosi Skupština, inicijativu mogu dati predsjednik, Izvršni odbor ili Nadzorni odbor.

5. NADZORNI ODBOR    

 

Članak 36.

 

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština između članova udruženih Klubova.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na dvije godine, s time da mogu biti ponovno birani.

Član NO-a ne može istodobno biti član drugog organa upravljanja Saveza, osim Skupštine.

 

Članak 37.

 

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sjednice NO-a saziva predsjednik NO-a, a odluke se donose većinom glasova.

Nadzorni odbor provjerava:

poštivanje zakona, Statuta i ostalih općih akata Saveza, te odluka Skupštine.

raspolaganje imovinom Saveza.

Nadzorni odbor dužan je postupiti po svakoj predstavci, primjedbi i sl. članova Saveza.

Jednom godišnje NO podnosi izvještaj o radu Skupštini Saveza.

 

Članak 38.

 

Član Nadzornog odbora koji ne izvršava Statutom utvrđene obaveze može biti opozvan na zahtjev najmanje 1/3 članova Saveza.

Na način opoziva i izbora novog člana adekvatno se primjenjuje Čl. 29. ovog Statuta.

6. DISCIPLINSKA KOMISIJA    

Članak 39.

 

Disciplinska komisija ima tri člana koje bira Skupština između članova udruženih klubova.

Članovi Disciplinske komisije biraju se na dvije godine, s tim da mogu biti ponovno birani.

Član DK-e ne može istodobno biti član drugog organa upravljanja Saveza, osim Skupštine.

 

Članak 40.

 

Disciplinska komisija radi u sjednicama koje saziva predsjednik DK-e. Odluke se donose većinom glasova. Disciplinska komisija ima ingerenciju nad udruženim članovima Saveza – klubovima, kao i nad članovima klubova.

 

Članak 41.

 

U disciplinskom postupku mogu se izreći slijedeće mjere:

1. opomena, 2. opomena pred isključenje, i 3. prijedlog za isključenje.

Prve dvije disciplinske mjere potvrđuje Izvršni odbor, dok o isključenju odlučuje Skupština Saveza. Protiv odluke DK-e može se u roku od 15 dana od primitka odluke uložiti žalba Izvršnom odboru, odnosno Skupštini, koji o tom odlučuju na svom prvom zasjedanju.

 

VII. IMOVINA SAVEZA

 

Članak 42.

 

Imovinu Saveza čine: novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava.

Savez stječe imovinu: iz sredstava proračuna Istarske županije i Republike Hrvatske, članarinama udruženih članova, dobrovoljnim prilozima, donacijama, sponzorstvima, priređivanjem igara na sreću, obavljanjem dopuštenih djelatnosti, prihodima od imovine te ostalim prihodima u skladu sa zakonom.

 

Članak 43.

 

Savez odgovara za svoje obaveze cijelom svojom imovinom. Dobit koju Savez ostvari obavljanjem dopuštene djelatnosti ili od svoje imovine, koristi za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

 

Članak 44.

 

Savez posluje putem vlastitog žiro računa. Naredbodavci za izvršenje financijskog plana Saveza je Izvršni odbor, a operativni izvršioci su predsjednik Saveza i tajnik.

Financijsko poslovanje Savez je dužan voditi u skladu s važećim zakonskim propisima.

 

Članak 45.

 

U slučaju prestanka Saveza, imovina IGS-a pripast će klubovima – udruženim članovima ili Savezu/klubovima koji imaju slične ciljeve i djelatnosti, a odluku o tome donijet će Skupština.

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u registru Županijskog ureda za opću upravu – Ispostava Pula.

 

Predsjednik Istarskog golf saveza : Dr. Vladimir Tkalec